Polityka prywatności i klauzule informacyjne P.U.H.P. LECH

Klauzule informacyjne w związku z przetwarzaniem danych przez PUHP „LECH” Spółkę z o.o. z siedzibą w Białymstoku (do pobrania).

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych interesantów, mieszkańców w związku z zarządzeniem systemem gospodarki komunalnej >>

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przekazanych spółce przez innych Administratów >>

Klauzula informacyjna w związku z kontaktem przez infolinię >>

Klauzula informacyjna w związku z wymianą korespondencji e-mailowej >>

Klauzula informacyjna dla strony umowy cywilnoprawnej dla kontrahentów spolki (osoby prowadzące działalność) >>

Klauzula informacyjna w związku z monitoringiem wizyjny na terenie ZUOK w Hryniewiczach i ZUOK w Białymstoku >>

Klauzula informacyjna w związku z monitoringiem wizyjnym na terenie Targowiska Miejskiego w Białymstoku >>

Klauzula informacyjna w związku z udziałem w przetargach >>

Klauzula informacyjna w zakresie przekazania danych osobowych w związku z wjazdem pojazdów transportujących odpady na teren ZUOK w Hryniewiczach i ZUOK w Białymstoku >>

Klauzula informacyjna PSZOK Białystok >>

Klauzula informacyjna PSZOK Hryniewicze >>

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych ECO HARMONOGRAM >>

Polityka prywatności PUHP LECH Sp. z o.o. >>

Klauzula informacyjna na potrzeby prowadzenia ewidencji odpadów >>

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o.
ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok

Polityka prywatności do pobrania w pliku pdf >>

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, kontrahentów oraz pracowników, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO” informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe dane i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o., ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok (dalej jako: Administrator).

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok, wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008 zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.

W ramach prowadzonej działalności Spółki, polegającej na zarządzaniu instalacjami zagospodarowania odpadów komunalnych w imieniu Miasta Białystok, Spółka prowadzi:

 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (tj. spalarnia odpadów Andersa 40 F, 15-113 Białystok),
 • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (sortownia, PSZOK, kompostownia, pola składowe - Hryniewicze, 16-061 Juchnowiec Kościelny).

 Administrator prowadzi swoją działalność w Biurze i siedzibie Spółki pod adresem ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok.

 

 1. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pani Agnieszki Kondel, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane do kontaktu z inspektorem: iodo@lech.net.pl, adres korespondencyjny: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o., ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok.

 1. Cel przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania danych, czas przechowywania danych, uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (o ile występuje)

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

Uzasadniony interes Administratora

Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. zarządzanie instalacjami gospodarowania odpadami w imieniu Miasta Białystok

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi)

Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie powierzonego Administratorowi zadania publicznego Administrator jest uprawniony przetwarzać powierzone dane przez okres realizacji zadania publicznego, nie krócej niż przez 10 lat od daty ich przekazania. W uzasadnionych przypadkach, termin przetwarzania danych może ulec przedłużeniu.

 

Zawarcie i wykonywanie umowy z klientem/kontrahentem, w tym kontakt z pracownikami klienta/kontrahenta, wyznaczonymi do realizacji i koordynowania danej umowy (również kontakt e-mailowy)

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)

 

Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te Spółka przechowuje przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych tj. przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

 

 

 

 

W przypadku osób do kontaktu – dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba że Administrator wykaże inną podstawę do ich przetwarzania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami oraz współpracownikami klientów i kontrahentów, wyznaczonymi jako tzw. „osoby do kontaktu”

 

Rozpatrywanie zgłaszanych przez mieszkańców skarg i wniosków, w związku z realizacją powierzonego zadania publicznego

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

 

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi)

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)

Dokumentacja związana z obsługą skarg i wniosków przechowywana będzie przez czas niezbędny do realizacji zadania publicznego, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PUHP LECH Sp. z o.o. w Białymstoku oraz wypełnienia obowiązku prawnego; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadniony interes Administratora danych osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi względem podmiotów danych.

Prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych z zakresu gospodarowania odpadami i ekologii

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)

 

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi)

Do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie powierzonego Administratorowi zadania publicznego Administrator jest uprawniony przetwarzać powierzone dane przez okres realizacji zadania publicznego, nie krócej niż przez 10 lat od daty ich przekazania. W uzasadnionych przypadkach, termin przetwarzania danych może ulec przedłużeniu.

Uzasadniony interes Administratora wyrażony poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu promowanie ekologii i zasad gospodarowania odpadami

 

Dochodzenie roszczeń przez Administratora lub obrona przed roszczeniami prawnymi skierowanymi w stosunku do Administratora

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

 

Uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe (umów, faktur) w celach rozliczeniowych

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa Kodeks cywilny, ustawa o rachunkowości)

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas przewidziany dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (min. 3 lata, maks. 6 lat).

 

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych tj. przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

 

Rekrutacja pracowników i współpracowników

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dotyczy przetwarzania danych w zakresie wskazanym w kodeksie pracy (art. 221 kodeksu pracy)

 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dotyczy przetwarzania innych dane niż wskazane w art. 221 kodeksu pracy, w tym danych kontaktowych kandydatów, oraz przetwarzania tych danych na potrzeby przyszłych rekrutacji

 

Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w przypadku przekazania przez kandydata do pracy danych szczególnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

 

 

 

 

W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłej rekrutacji, dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody, nie dłużeni niż maksymalnie przez rok od daty wpłynięcia zgłoszenia rekrutacyjnego.

 

Zatrudnianie pracowników oraz wszelkie czynności i rozliczenia związane z zatrudnieniem pracowników

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie ustawy Kodeks Pracy)

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

 

Art. 9 ust. 2 pkt b), h), j) RODO

 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) - dotyczy przetwarzania innych dane niż wskazane w art. 221 kodeksu pracy i innych ustawach szczególnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10 od rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.

 

 

Nawiązywanie współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych oraz czynności i rozliczenia związane z prowadzoną współpracą

 Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa Kodeks cywilny, ustawa o rachunkowości)

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

 

Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

 

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych tj. przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

 

 

Prowadzenie postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych

(osobna klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych znajduje się w zakładce „PRZETARGI”)

Art. 6 ust. 1 lit. c) i b) RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur archiwizacji obowiązujących u Administratora, a następnie do zawarcia umowy w trybie ww. ustawy)

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych osób fizycznych podanych przez Wykonawcę na potrzeby konkretnego postępowania przetargowego (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)

Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest następujący:

a)      odniesieniu do podmiotu, którego oferta została wybrana, Administrator jest uprawniony przechowywać dokumentację przez okres realizacji umowy zawartej z wykonawcą, a następnie okres archiwizacji wynikający z procedur obowiązujących w organizacji Administratora,

b)      w odniesieniu do podmiotów, których oferty nie zostały wybrane, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z procedurami obowiązującymi w organizacji Administratora przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami oraz współpracownikami wykonawców wyznaczonymi jako tzw. „osoby do kontaktu” lub osoby zaangażowane w realizację danej umowy

Przetwarzania danych osobowych przez monitoring w następujących lokalizacjach

Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o.:

a)    Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia odpadów, ul. Andersa 40 F, 15-113 Białystok)

b)    Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (sortownia, PSZOK, kompostownia, pola składowe, Hryniewicze, 16-061 Juchnowiec Kościelny

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa (art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach)

 

 

Dane przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni, następnie nadpisywane kolejnymi nagraniami, o ile nie zachodzi prawna potrzeba zabezpieczenia nagrania.

Uzasadniony interes

Celem monitorowania jest właściwa realizacja zadań powierzonych przez Miasto Białystok, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie zarządzanym przez Administratora, zabezpieczenie terenu przed wstępem osób nieupoważnionych poza godzinami otwarcia.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych przez PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych):

- PSZOK Białystok (ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok)

- PSZOK Hryniewicze (Hryniewicze, 16-061 Juchnowiec Kościelny)

 

art.6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych związanych z gospodarowaniem przekazanymi odpadami),

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w celu właściwej realizacji zadań PSZOK, w tym weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych.)

Przetwarzanie danych osobowych następuje przez następujący okres:

a) w przypadku danych osobowych zawartych w przedstawianym do wglądu dokumencie potwierdzającym tożsamość osoby i miejsce wytworzenia odpadów - każdorazowo przy dostarczeniu odpadów do PSZOK;

b) w przypadku danych osobowych z oświadczeń o miejscu wytworzenia odpadów - oświadczenia o miejscu wytworzenia odpadów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zdania zleconego Spółce tj. prowadzenia PSZOK, nie krócej niż 10 lat.

c) w przypadku danych rejestrowanych przez monitoring wizyjny – do 30 dni.

 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z wjazdem na teren Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku kierowców pojazdów transportujących odpady

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO -

realizacja przez Administratora zadań publicznych związanych gospodarowaniem przekazanymi odpadami

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -       

zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie ZUOK w Hryniewiczach  i ZUOK w Białymstoku będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

w celach archiwalnych (dowodowych),ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

 

Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie powierzonego Administratorowi zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Administrator jest uprawniony przetwarzać powierzone dane przez okres realizacji zadania publicznego, nie krócej niż przez 10 lat od daty ich przekazania. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane będą nie dłużej niż 30 dni, a następnie są nadpisywane kolejnymi nagraniami.

 

 

 

 

 

 Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie ZUOK w Hryniewiczach  i ZUOK w Białymstoku będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów

 

W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora np.

w sytuacji postępowania sądowego lub postępowania administracyjnego

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów np. do prowadzenia kontroli, jak również zainteresowani w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej;
 • podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, brokerskie, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym Miasto Białystok jak podmiot, w imieniu którego Administrator wykonuje zadanie powierzone w zakresie zarządzania instalacjami przyjmującymi odpady komunalne;
 • banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń i obsługi płatności,
 • firmy medyczne świadczące usługi zdrowotne na rzecz pracowników, firmy szkoleniowe, firmy oferujące pozapłacowe świadczenia pracownicze i ubezpieczyciele (w zakresie danych osobowych pracowników lub współpracowników),
 • w zakresie danych pracowników i współpracowników – również kontrahenci Administratora, bowiem w zakresie wynikającym z pełnionych obowiązków pracowniczych mogą być udostępniane kontrahentom Administratora celem realizacji umów i utrzymania kontaktu z kontrahentami Administratora;
 • w przypadku danych przetwarzanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - odbiorcami ww. danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych; dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym, którym będzie udostępniona dokumentacja postępowania, wykonawcom oraz osobom zainteresowanym w oparciu o przepisy prawa (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Administrator działając w granicach przepisów prawa zapewnia poszanowanie prywatności osób, których dane przetwarza.

 

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W zakresie danych osobowych klientów/kontrahentów przetwarzane są następujące dane osobowe: imię
i nazwisko, adres (zamieszkania/do korespondencji), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, numer NIP, REGON, PKD oraz inne dane przekazane przez stronę umowy/kontrahenta.

W zakresie danych osobowych pracowników i współpracowników pobierane są dane osobowe wymienione
w art. 221 Kodeksu pracy oraz innych ustaw związanych z zatrudnieniem pracownika, a inne dane osobowe, na podstawie zgody pracownika.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowań o udzielenia zamówienia publicznego przetwarzane są dane osoby fizycznej prowadzącej działalność przystępujące do przetargu (przesyłającej zapytanie ofertowe) tj. imię i nazwisko, adres (zamieszkania/do korespondencji), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, numer NIP, REGON, PKD oraz inne dane przekazane przez stronę umowy/kontrahenta, jak również wskazane przez tą osobę dane osób do kontaktu (osób odpowiedzialnych za realizację umowy z ramienia Wykonawcy) – w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

W przypadku danych przekazywanych w skargach i wnioskach wpływających od mieszkańców – przekazują swoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie inne dane kontaktowe.

W związku z wjazdem na teren Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku kierowcy pojazdów transportujących odpady rejestrują się na Posterunku wagi i przekazują następujące dane osobowe: nazwa / firma przekazującego odpady, nazwa / firma transportującego odpady, imię i nazwisko kierowcy przedsiębiorcy transportującego odpady, nr boczny lub rejestracyjny pojazdu i naczepy, podpis kierowcy, dane osobowe utrwalone na monitoringu wizyjnym znajdującym się na terenie ZUOK Hryniewicze (dane osobowe), a także: miejsce pochodzenia (wytworzenia) odpadów i ich klasyfikację - kod odpadu.

 

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane są:

 • bezpośrednio od osób zainteresowanych (pozyskane np. wskutek złożenia skargi lub wniosku z zakresu działalności Spółki lub ze składanej oferty do postępowania w trybie zamówień publicznych),
 • ze źródeł publicznie dostępnych jak wyszukiwarka Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Internet, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego,
 • z ofert składanych przez Wykonawców,
 • od kontrahentów, wykonawców, firm i kierowców dostarczających odpady do instalacji Spółki lub składowisko.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeżeli są błędne,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. usunięcia danych osobowych,
 5. wniesienia skargi na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (kancelaria@uodo.gov.pl), gdy podmiot danych uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Prawa osób, których dane dotyczą realizowane będą zgodnie z art. 12-23 RODO z uwzględnieniem ograniczeń związanych z konkretną podstawą przetwarzania danych.

W celu realizacji ww. praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@lech.net.pl lub bezpośrednio na adres Spółki wskazany w punkcie 1 lub 2.

 

 1. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO podmiotom danych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia oraz wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z wymogów prawa i dotyczy to następujących sytuacji:

 • zawarcia i wykonywania umowy z klientem/kontrahentem,
 • rozpatrywania skarg i wniosków,
 • dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrona przed roszczeniami prawnymi skierowanymi w stosunku do Administratora,
 • przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe (umów, faktur) w celach rozliczeniowych,
 • rekrutacji pracowników i współpracowników,
 • zatrudnianie pracowników oraz wszelkie czynności i rozliczenia związane z zatrudnieniem pracowników,
 • przystąpienia do przetargu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego lub złożenie oferty w ramach zapytania ofertowego,
 • w przypadku wjazdu pojazdów transportujących odpady na teren ZUOK w Hryniewiczach i ZUOK w Białymstoku.

 

 1. Informacja o profilowaniu

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Powrót na początek strony