Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przekazywanych w korespondencji mailowej na domenę poczty elektronicznej lech.net.pl

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej na domenę poczty elektronicznej lech.net.pl jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008 („Administrator”).


Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, PESEL, REGON, PKD* (stosowanie do zakresu przekazanych danych osobowych w otrzymanej korespondencji mailowej ).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym osoba przekazująca dane osobowe może skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail iodo@lech.net.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).: przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią w korespondencji mailowej jest niezbędne do wykonania przez Administratora celów związanych z przekazywaną korespondencją mailową, w szczególności do celów kontaktowych oraz realizacji stosunków prawnych w ramach, których następuje przekazanie korespondencji mailowej, jak również ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe przekazane w korespondencji mailowej  mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z przekazanej korespondencji mailowej   powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie powierzonego Administratorowi zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Administrator jest uprawniony przetwarzać powierzone dane przez okres realizacji zadania publicznego, nie krócej niż przez 10 lat od daty ich przekazania.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania dostępu do jej danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Osoba, której osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres siedziby Administratora podany wyżej albo na adres poczty elektronicznej iodo@lech.net.pl.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych

Powrót na początek strony