Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunlanych w Hryniewiczach

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, gdzie można przekazać odpady, które nie mogą być wyrzucane do kontenerów do selektywnej zbiórki. Są to m.in. odpady remontowe, budowlane i niebezpieczne.

Ilustracja do artykułu pszok2020_2.jpg

PSZOK W HRYNIEWICZACH

P.U.H.P. LECH zarządza PSZOK znajdujacym się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.

Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00, w sobotę w godz. 7.00 - 15.00.

W PSZOK Hryniewicze  zbierane są rodzaje odpadów, m.in.:
1. papier,
2. metale,
3. tworzywa sztuczne,
4. szkło,
5. opakowania wielomateriałowe,
6. odpady ulegające biodegradacji,
7. odpady zielone,
8. gleba, ziemia, w tym kamienie,
9. drewno,
10. przeterminowane leki,
11.  chemikalia,
12.  oleje i tłuszcze jadalne,
13.  zużyte baterie i akumulatory,
14.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
15.  meble i inne odpady wielkogabarytowe,
16.  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
17.  zużyte opony,
18.  popiół i żużel z palenisk domowych,
19.  styropian opakowaniowy,
20.  tekstylia i odzież
21. odpady niekwalifikujące sig do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczriczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
22. bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Do PSZOK nie są przyjmowane:
1. zmieszane odpady komunalne,
2. odpady zawierające azbest,
3. materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa,
4. szyby samochodowe,
5. szkło zbrojone i hartowane, szyby okienne,
6. części samochodowe,
7. odpady niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu,
8. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
9. odpady poprodukcyjne,
10. opony z pojazdów ciężarowych ,maszyn rolniczych i budowlanych,
11. odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
12. odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach  wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

Dodatkowe informacje można uzyskać w ZUOK Hryniewicze pod nr tel. 85 67 84 995.

PSZOK W BIAŁYMSTOKU

Drugi PSZOK znajduje się w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 48 na terenie bazy MPO.

PSZOK czynny w godzinach 6.00-18.00 (poniedziałek-sobota).

W ramach wnoszonej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami w PSZOK przyjmowane są:
1. papier,
2. metale,
3. tworzywa sztuczne,
4. szkło,
5. opakowania wielomateriałowe,
6. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
7. odpady zielone,
8. gleba, ziemia, w tym kamienie,
9. drewno,
10. przeterminowane leki,
11. chemikalia,
12. oleje i tłuszcze jadalne,
13. zużyte baterie i akumulatory,
14. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
15. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
16. zużyte opony,
17. popiół i żużel z palenisk domowych,
18. styropian opakowaniowy,
19. tekstylia i odzież,
20. strzykawki, igły lub podobne wytworzone podczas iniekcji domowych.

W PSZOK w Białymstoku nie są przyjmowane:
1. zmieszane odpady komunalne,
2. odpady zawierające azbest,
3. materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa,
4. odpady budowlane i rozbiórkowe,
5. szyby samochodowe,
6. szkło zbrojone i hartowane, szyby okienne,
7. części samochodowe,
8. odpady niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu,
9. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
10. odpady poprodukcyjne,
11. opony z pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych,
12. odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
13. odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach  wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

Powrót na początek strony