Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunlanych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, gdzie można przekazać odpady, które nie mogą być wyrzucane do kontenerów do selektywnej zbiórki. Są to m.in. odpady remontowe, budowlane i niebezpieczne.

Ilustracja do artykułu pszokkk.jpg

PSZOK W HRYNIEWICZACH

P.U.H.P. LECH zarządza PSZOK znajdujacym się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.

Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00, w sobotę w godz. 7.00 - 15.00.

W PSZOK Hryniewicze  zbierane są rodzaje odpadów, m.in.:
1. papier,
2. metale,
3. tworzywa sztuczne,
4. szkło,
5. opakowania wielomateriałowe,
6. bioodpady stanowiące odpady komunalne,
7. odpady zielone,
8. gleba, ziemia, w tym kamienie,
9. drewno,
10. przeterminowane leki,
11. chemikalia,
12. odpady niebezpieczne,
13. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
14. oleje i tłuszcze jadalne,
15. zużyte baterie i akumulatory,
16. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
17. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
18. odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,
19. zużyte opony,
20. popiół i żużel z palenisk domowych,
21. styropian opakowaniowy,
22. tekstylia i odzież.

Do PSZOK nie są przyjmowane:
1. zmieszane odpady komunalne,
2. odpady zawierające azbest,
3. materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa,
4. szyby samochodowe,
5. szkło zbrojone i hartowane, szyby okienne,
6. części samochodowe,
7. odpady niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu,
8. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
9. odpady poprodukcyjne,
10. opony z pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych,
11. odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
12. odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach  wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

Dodatkowe informacje można uzyskać w ZUOK Hryniewicze pod nr tel. 85 67 84 995.

PSZOK W BIAŁYMSTOKU

Drugi PSZOK znajduje się w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 48 na terenie bazy MPO.

PSZOK czynny w godzinach 6.00-18.00 (poniedziałek-sobota).

W ramach wnoszonej do Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami w PSZOK przyjmowane są:
1. papier,
2. metale,
3. tworzywa sztuczne,
4. szkło,
5. opakowania wielomateriałowe,
6. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
7. odpady zielone,
8. gleba, ziemia, w tym kamienie,
9. drewno,
10. przeterminowane leki,
11. chemikalia,
12. oleje i tłuszcze jadalne,
13. zużyte baterie i akumulatory,
14. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
15. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
16. zużyte opony,
17. popiół i żużel z palenisk domowych,
18. styropian opakowaniowy,
19. tekstylia i odzież,
20. strzykawki, igły lub podobne wytworzone podczas iniekcji domowych.

W PSZOK w Białymstoku nie są przyjmowane:
1. zmieszane odpady komunalne,
2. odpady zawierające azbest,
3. materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa,
4. odpady budowlane i rozbiórkowe,
5. szyby samochodowe,
6. szkło zbrojone i hartowane, szyby okienne,
7. części samochodowe,
8. odpady niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu,
9. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
10. odpady poprodukcyjne,
11. opony z pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych,
12. odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
13. odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach  wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

Powrót na początek strony