Certyfikat na wytwarzanie paliwa alternatywnego i Pre-RDF w ZUOK Hryniewicze

Certyfikat na produkcję paliwa alternatywnego i Pre-RDF, które powstają w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, otrzymała w ostatnich dniach lipca miejska spółka LECH w Białymstoku. Dokument pozwala uczestniczyć w Systemie KZR INiG (System Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG), certyfikowanej, zrównoważonej produkcji biopaliw, którego administratorem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.

Ilustracja do artykułu certyfiklat strona.jpg

Do nowoczesnej sortowni w ZUOK w Hryniewiczach, trafiają odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów z terenu Białegostoku i gmin tworzących Aglomerację Białostocką. Dzięki mechanicznemu przetwarzaniu w sortowni z odpadów wydzielane są surowce, które są odbierane przez firmy recyklingowe zajmujące się ich ponownym wykorzystaniem.

PRE-RDF TO ODPADY NIE NADAJĄCE SIĘ DO RECYKLINGU

Po procesie sortowania zostaje jednak też cześć odpadów wysokoenergetycznych, które nie nadają się do przetworzenia i recyklingu. To właśnie z tych odpadów produkuje się paliwo alternatywne, które jest może być wykorzystywane w elektrociepłowniach spalających paliwa alternatywne i cementowniach.

W ZUOK Białystok powstaje paliwo alternatywne oraz tzw. Pre-RDF (produkt do produkcji paliwa alternatywnego). To wysokokaloryczna frakcja odpadów komunalnych, zawierająca  m.in. nie nadające się do recyklingu tworzywa sztuczne. Pre-RDF klasyfikowany jest pod kodem 19 12 12, a  paliwo alternatywne pod kodem 19 12 10.

CERTYFIKATDLA PIERWSZEGO PUNKTU SKUPU

28 lipca 2022 r. P.U.H.P. LECH w Białymstoku otrzymało certyfikat Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG. Jest to dokument potwierdzający spełnianie warunków produkcji paliw zgodnie ze standardami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018r. (UE) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa RED II).

System KZR nadzoruje cały cykl życia biopaliw od etapu nabycia surowca do etapu ostatecznego zużycia z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich w łańcuchu dostaw. ZUOK w Hryniewiczach występuje w nim jako pierwszy punkt skupu, Oznacza to, że z przyjętych do Zakładu odpadów komunalnych powstaje paliwo alternatywne i substytuty do jego wytworzenia, których produkcja jest raportowana do systemu KZR i jako zrównoważone mogą być przekazywane kolejnym podmiotom aż do podmiotu końcowego, zobowiązanego do realizacji celu energii ze źródeł odnawialnych (elektrociepłownie, cementownie).

Certyfikat Systemu Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju INiG >>

Powrót na początek strony