Usługi badania odpadów w laboratorium akredytowanym w ZUOK Białystok

Laboratorium Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji uprawniającą do prowadzenia badań wartości opałowej odpadów komunalnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszych usług.

Usługi badawcze świadczymy na potrzeby własne oraz dla klientów zewnętrznych. Raporty z badań wydawane przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum są  uznawane przez zainteresowane instytucje w Polsce i na arenie międzynarodowej.


Zachęcamy do  kontaktu pod adresem e-mail: zuok.bialystok@lech.net.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: (85) 714 99 00

RODZAJE BADAŃ OBJĘTYCH AKREDYTACJĄ

Przedmiotem badań objętych akredytacją są odpady o kodach:
- 19 12 08,
- 19 12 10,
- 19 12 12,
- 20 01 11,
- 20 03 01,
- 20 03 02,
- 20 03 07,
- 20 03 99.

Rodzaje badań odpadów objętych akredytacją:
- pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych
- zawartość wilgoci całkowitej Zakres: (1,0 – 70,0) % - metoda wagowa
- zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (1,00 – 40,00) % - metoda wagowa
- zawartość popiołu Zakres: (1,0 – 70,0) % - metoda wagowa
- zawartość węgla całkowitego Zakres: (4,00 – 80,0) % - metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
- zawartość wodoru Zakres: (1,70 – 14,0) % - metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
- zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,200 – 2,200) % - metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
- ciepło spalania Zakres: (3600 – 35 000) J/g - metoda kalorymetryczna
- wartość opałowa (z obliczeń).

Szczegółowe informacje oraz Zakres Akredytacji znajdują się na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji: 

AKREYDTACJA LABORATORIUM ZUOK BIAŁYSTOK NA STRONIE PCA >>

LABORATORIUM DZIAŁA ZGODNIE Z NORMĄ PN-ENISO/IEC 17025:2018-02

Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że Laboratorium  działa zgodnie z najlepszą praktyką oraz zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością wg normy  PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02.

Akredytacja potwierdza wysoką jakość usług oferowanych przez Laboratorium oraz kompetencje personelu.

Akredytowane podmioty dostarczają wiarygodne oraz precyzyjne wyniki i informacje, na podstawie których mogą być podjęte decyzje np. w zakresie ochrony środowiska.

Zapewnienie klientom poufności i bezstronności oraz bezpieczeństwa przechowywanych i przekazywanych wyników badań, zgodnie z przyjętą Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Jakość prowadzonych badań jest potwierdzana poprzez udział w badaniach biegłości/porównań międzylaboratoryjnych, podczas których Laboratorium uzyskuje bardzo dobre wyniki.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Załączniki

Powrót na początek strony