Energia elektryczna i ciepło systemowe z odpadów komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku to jedna z pierwszych i nielicznych w Polsce elektrociepłowni, w której paliwem są odpady komunalne. Dzięki ich termicznemu przekształcaniu powstaje energia elektryczna i ciepło systemowe, które trafiają do mieszkańców miasta.

Energia z odpadów komunalnych to jeden z bardziej perspektywicznych kierunków rozwoju energetyki w Polsce. W świetle polityki klimatycznej mającej ograniczyć emisję dwutlenku węgla i stosowanie węgla kamiennego, to właśnie odpady komunalne stają się dobrą alternatywą do konwencjonalnych źródeł energii. Wiele firm energetcznych interesuje się możliwością produkcji energii z odpadów.

Takie rozwiązania są powszechne w krajach Unii Europejskiej, gdzie funkcjonuje ok. 500 spalarni odapdów komunalnych. W Polsce obecnie jest zaledwie sześć takich obiektów. ZUOK w Białymstoku był jedną z pierwszych instalacji termicznego przekształcania odpadów w kraju. Został przekazany do użytku 31 grudnia 2015 r.

Energia w kogeneracji

Zakład może produkować energię w trybie kondensacji (sama energia elektryczna) i w trybie kogeneracji (energia elektryczna i cieplna),

Dzięki zastosowanej technologii możliwe jest wytworzenie rocznie ok. 44-50 tys. MWh energii elektrycznej oraz ok. 350 tys. GJ ciepła systemowego, które trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Ciepło systemowe produkowane przez ZUOK to 7-10 procent zapotrzebowania Białegostoku w energię cieplną.

Ciepło systemowe to cał­ko­wi­cie bez­pieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i ciepłą wodę, dostar­czany do budyn­ków przez sys­temy miej­skie. Zapew­nia kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nie ze strony użyt­kow­nika. Jest bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i dostępne przez cały rok. W Białymstoku ciepło systemowe ze ZUOK trafia do budynków za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej.       

Wytwarzanie energii bezpieczne dla środowiska i mieszkańców

Ochrona środowiska to priorytet przy projektowaniu i funkcjonowaniu ZUOK w Białymstoku. Obiekt wyposażony jest w instalację oczyszczania spalin  (IOS), która wychwytuje i unieszkodliwia zanieczyszczenia i toksyczne związki. 

Metoda oczyszczania spalin oparta jest o system NID, tj. półsuchą technologię łącząca kilka funkcji w jednym urządzeniu: absorpcję gazową chlorowodoru, fluorowodoru i dwutlenku siarki, usuwanie metali ciężkich, dioksyn, furanów i cząstek stałych z wykorzystaniem węgla aktywnego i wapna oraz odpylanie spalin z wykorzystaniem filtra workowego.

W efekcie, emisja zanieczyszczeń w spalinach jest na minimalnym poziomie, o wiele niższym od dopuszczalnych wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.  Spaliny są przez cały czas monitorowane przez system analizatorów spalin.

 

 

Powrót na początek strony