Nowe zasady segregacji odpadów w Białymstoku

W Białymstoku zmieniły się zasady segregacji odpadów komunalnych. Od 1 października mieszkańcy wyrzucają śmieci do kolorowych kontenerów oddzielając papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalami, bioodpady i odpady zielone. Dzięki temu ma wzrosnąć poziom odzysku surowców do ponownego wykorzystania. Ale akurat w tej dziedzinie Białystok ma bardzo dobre wyniki. Nasz system gospodarki odpadami jest wzorcowy w skali Polski.

Ilustracja do artykułu pojemniki20rzesnia.jpg

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów  wprowadziło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska. z 1 lipca 2017 r. rozszerzające obowiązek selektywnej zbiórki odpadów oraz ujednolicające jej zasady w całym kraju. Przepisy przewidują jednak czas na zmianę systemu w gminach do czasu zakończenia obecnie trwających umów na odbiór odpadów, a najpóźniej do 2022 roku. W Białymstoku nowe umowy z firmami odbierającymi śmieci z terenu miasta zaczęły obowiązywać od 1 października 2018 r.

KOLOROWE POJEMNIKI I WORKI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Od tego momentu Miejsca Gromadzenia Odpadów (MGO) zostały wyposażone w dodatkowe kontenery lub worki do odrębnego gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem na kolory identyfikujące rodzaje odpadów.

Zabudowa wielorodzinna

W zabudowie wielorodzinnej ustawione są kontenery przeznaczone do gromadzenia odrębnie frakcji odpadów:
- tworzywa sztuczne i metale (kontener żółty)
- papier (kontener niebieski)
- szkło (kontener zielony)
- odpady biodegradowalne (kontener brązowy)
- odpady zielone (kontener brązowy)
- zmieszane odpady komunalne (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

Zabudowa jednorodzinna

Posesje jednorodzinne zostały wyposażone w pojemniki do gromadzenia:
- odpadów biodegradowalnych (pojemnik brązowy)
- zmieszanych odpadów komunalnych  (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

Pozostałe frakcje odpadów bsą gromadzone w workach o odpowiednich kolorach i oznakowanych zgodnie z wzorem:
- tworzywa sztuczne i metale (worek żółty)
- papier (worek niebieski)
- szkło (worek zielony)
- odpady zielone (worek brązowy)
- popiół i żużel z palenisk domowych (worek szary).

Dodatkowo pozostanie obowiązek odrębnego przekazywania odpadów:
- wielkogabarytowych (odbierane w trakcie tzw. wystawek zgodnie z harmonogramem lub dostarczone własnym transportem do PSZOK - Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów).
- elektroodpadów (do kontenerów na elektroodpady lub do PSZOK)
- odpadów remontowo-budowlanych (do PSZOK)
- przeterminowanych leków i opakowań po lekach (do pojemników w aptekach).

Szczegółowe zasady segregowania odpadów w Białymstoku >>

USTAWIANIE KONTENERÓW I ODBIÓR ODPADÓW

Usługi w sześciu sektorach, na jakie podzielony jest Białystok,  świadczą firmy:
Sektor 1 - MPO Sp. z o.o.
Sektor 2 - KOMA Sp. z o.o.
Sektor 3 - MPO Sp. z o.o.
Sektor 4 - MPO Sp. z o.o.
Sektor 5 - PUK Hajnówka Sp. z o.o.
Sektor 6 - Usługi Komunalne "Błysk".

EKOLOGIA ZACZYNA SIĘ W DOMACH

Mieszkańcy Białegostoku w swoich domach segregując odpady decydują co się z nimi stanie. System jest bowiem zorganizowany w ten sposób, że suche surowce (tworzywa sztuczne, metale i papier) oraz opakowania szklane kierowane są do nowoczesnej sortowni w ZUOK Hryniewicze. Tam są sortowane i przekazywane do ponownego wykorzystania. Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia) trafiają natomiast te śmieci, które mieszkańcy Białegostoku wyrzucili do kontenerów na zmieszane odpady komunalne. Dzięki spalaniu odpadów w ZUOK Białystok produkowana jest energia elektryczna i cieplna.

BIAŁYSTOK WYPEŁNIA OBOWIĄZKI ODZYSKU SUROWCÓW

Trzeba pamiętać, że głównym celem rozporządzenia jest  zwiększenie poziomów selektywnej zbiórki odpadów. Osiągnięcie poziomów wymaganych przepisami do 2020 r. w Białymstoku jest możliwe w obecnie działającym systemie selektywnej zbiórki w powiązaniu z instalacjami  do ich zagospodarowania - przede wszystkim nowoczesną sortownią i instalacją termicznego przekształcania. Już w tej chwili nasze poziomy odzysku są dużo wyższe od aktualnie obowiązujących wymagań. W 2017 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (tworzyw sztucznych, papieru, metalu i szkła) wyniósł  w Białymstoku ponad 42,69 %. A tymczasem wymagany był poziom 20 %. W 2020 r. ten poziom ma wynieść 50 %.

Efekty selektywnej zbiórki odpadów w Białymstoku >>

Powrót na początek strony