Nowy Regulamin PSZOK w Hryniewiczach: limit na odpady budowlane i rozbiórkowe

Zaktualizowany Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ZUOK Hryniewicze (PSZOK) wchodzi w życie 1 listopada 2022 r. Zgodnie z nowymi zasadami wprowadzony zostaje limit na przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych do wysokości 1000 kg lub 1 metra sześć. na rok.

Ilustracja do artykułu pszok2022.jpg

Zgodnie  z Regulaminem PSZOK, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Białegostoku, selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na terenie miasta i dostarczane do PSZOK, przyjmowane są nieodpłatnie w każdej ilości, z zastrzeżeniem dotyczącym odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Dla tego rodzaju odpadów, od 1 listopada 2022 r. ustanawia się limit w wysokości 1000 kg lub 1 m3 na gospodarstwo domowe na rok.

Transport tych odpadów powinien być realizowany przez mieszkańca (wytwórcę odpadów) lub podmiot uprawniony do świadczenia usług w tym zakresie bezpośrednio z miejsca wytworzenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zakazuje się dostarczania odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, pochodzących z więcej niż jednego gospodarstwa domowego jednocześnie. W przypadku stwierdzenia, iż odpady pochodzą z więcej niż jednego miejsca wytworzenia, odpady te nie zostaną przyjęte.

Mieszkańcy Białegostoku mogą korzystać z dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – przy ul. 42 Pułku Piechoty (baza MPO) i w Hryniewiczach (ZUOK Hryniewicze). Odpady remontowo-budowlane są przyjmowane wyłącznie w PSZOK w Hryniewiczach.

Informacje na temat PSZOK >>

Przypominamy, że do PSZOK w Hryniewiczach zbierane są w szczególności następujące frakcje odpadów komunalnych:
1. papier,
2. metale,
3. tworzywa sztuczne,
4. szkło,
5. opakowania wielomateriałowe,
6. bioodpady stanowiące odpady komunalne,
7. odpady zielone,
8. gleba, ziemia, w tym kamienie,
9. drewno,
10. przeterminowane leki,
11. chemikalia,
12. odpady niebezpieczne,
13. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
14. oleje i tłuszcze jadalne,
15. zużyte baterie i akumulatory,
16. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
17. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
18. odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,
19. zużyte opony,
20. popiół i żużel z palenisk domowych,
21. styropian opakowaniowy,
22. tekstylia i odzież.


Do PSZOK w Hryniewiczach nie są przyjmowane:
1. zmieszane odpady komunalne,
2. odpady zawierające azbest,
3. materiały izolacyjne: styropian budowlany, wełna mineralna, papa,
4. szyby samochodowe,
5. szkło zbrojone i hartowane, szyby okienne,
6. części samochodowe,
7. odpady niezidentyfikowane (bez etykiet), niewiadomego pochodzenia i składu,
8. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
9. odpady poprodukcyjne,
10. opony z pojazdów ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych,
11. odpady od osób fizycznych w rodzaju i ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
12. odpady od przedsiębiorców i instytucji w rodzaju i ilościach  wskazujących na pochodzenie inne niż odpady komunalne.

Powrót na początek strony